งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564
วารสารประจำเดือน
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 6/2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 7/2563 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 8/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลม่วงยาย

คู่มือประชาชน

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เลิกประกอบพาณิชยกิจ29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ-3   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ-A   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ-A   การแจ้งขุดดิน   การแจ้งถมดิน   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   การรับชำระภาษีป้าย   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร13   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 28ระยะที่ 1 3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต29   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 28ระยะที่ 2 3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต29   การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน -4   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 28 ระยะที่ 2 3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต29 -1   การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน -2   การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนต่างๆ