งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)
วารสารประจำเดือน
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 6/2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 7/2563 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 8/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565   จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลม่วงยาย

คู่มือประชาชน

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เลิกประกอบพาณิชยกิจ29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ-3   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ-A   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ-A   การแจ้งขุดดิน   การแจ้งถมดิน   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   การรับชำระภาษีป้าย   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร13   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 28ระยะที่ 1 3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต29   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 28ระยะที่ 2 3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต29   การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน -4   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 28 ระยะที่ 2 3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต29 -1   การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน -2   การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนต่างๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น