งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)
วารสารประจำเดือน
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 6/2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 7/2563 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 8/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565   จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลม่วงยาย

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562   ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท.พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3   ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. ฉบับ 4 พ.ศ.2561   พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉ.2 2562   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉ.3 2556   พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉ.4 2562   พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 และอนุบัญญัติ   พรบ.รักษาความสะอาด2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560   ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 2560   ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉ2 2561   พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550   พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535   พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไข 2560   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒   พรบ.สาธารณสุข 2535   พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560   พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560   การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ   กฎกระทรวงตาม พรบ.ความสะอาด   กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ.2550   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 5 พ.ศ.2558   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535   ประกาศกำหนดบริเวรห้ามก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทฯลฯ   พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535   พระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549   พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535   กฎกระทรวง   พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น