งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลม่วงยาย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงยาย

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564   ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564   ภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563   ภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน   รายผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2565   ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น