งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

วิสัยทัศน์-พันธกิจ เทศบาลตำบลม่วงยาย

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564

เปิดอ่าน 548 ครั้ง

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย

“การท่องเที่ยวชายแดน ชุมชนน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจ ผลผลิต และรายได้

 ภายใต้ความพอเพียง การศึกษาดี ประเพณีคงอยู่ มุ่งสู่อาเซียน”

เทศบาลน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน ชุมชนเป็นสุข มุ้งเน้นการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

                                                                        1.สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

                                                                        2.มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                        3.สร้างชุมชนให้น่าอยู่

                                                                        4.สร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                                                                        1.โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

                                                                        2.ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนา

                                                                        3.ชุมชนน่าอยู่

                                                                        4.สร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น