งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ร้องทุกข์/ร้องเรียน การร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลม่วงยาย

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ร้องทุกข์/ร้องเรียน การร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564

เปิดอ่าน 134 ครั้ง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลม่วงยาย

 

การให้บริการ จำนวนผู้มาใช้บริการของเทศบาล รวม
ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 ทั้งหมด
การให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 15 9 4 2 2 5 37
การให้บริการลงทะเบียนผู้พิการ - - - 3 1 2 6
การให้บริการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อฯ - - 1 - - - 1
การให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 8 11 10 7 10 7 53
การให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค 21 22 36 36 30 57 202
การให้บริการเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 6 6
การให้บริการเรื่องภาษีป้าย - - - - 18 31 49
การให้บริการขออนุญาตงานก่อสร้าง 1 - 2 3 - 1 7
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ 4 - - 3 1 4 12
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล - - 2 1 2 - 5
รวมทั้งสิ้น (คน) 378

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

เดือน

จำนวนเรื่อง

ประเภทเรื่อง

ผลการดำเนินการ

เหตุรำคาญ

โครงสร้างพื้นฐาน

ถนน ไฟฟ้า น้ำ

ปัญหาอื่นๆ

   ตุลาคม 63

1

-

-

1

ให้คำปรึกษา

พฤศจิกายน 63

-

-

-

-

 

   ธันวาคม 63

-

-

-

-

 

   มกราคม 64

-

-

-

-

 

   กุมภาพันธ์ 64

        -

-

-

-

 

   มีนาคม 64

-

-

-

-

 

   เมษายน 64

1

-

-

1

ให้คำปรึกษา

   พฤษภาคม 64

 

   มิถุนายน 64

 -

 -

 

   กรกฎาคม 64

-

 -

 -

 

   สิงหาคม 64

 -

 -

 -

 -

 

   กันยายน 64

 -

 -

 -

 -

 

รวมทั้งหมด

2

 

 

2

 

  

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี พ.ศ.2564

 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

 

ลำดับที่

 

ชื่อ - สกุล

ติดต่อด้วยตัวเอง

ไปรษณีย์

ตู้รับเรื่องราว/ร้องเรียน

ร้องทุกข์

เวปไซต์/เฟซบุ๊ค/ไลน์

โทรศัพท์

อื่นๆ

1

      นางศรี ย่อมเยาว์

/

-

-

-

-

-

2

นายศราวุธ แซ่ลี

/

-

-

-

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

2

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

 

เดือน

จำนวนเรื่อง

ประเภทเรื่อง

ผลการดำเนินการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การให้บริการ

ปัญหาอื่นๆ

   ตุลาคม 63

-

-

-

-

 

พฤศจิกายน 63

-

-

-

-

 

   ธันวาคม 63

-

-

-

-

 

   มกราคม 64

-

-

-

-

 

   กุมภาพันธ์ 64

         -

-

-

-

 

   มีนาคม 64

-

-

-

-

 

   เมษายน 64

-

-

-

-

 

   พฤษภาคม 64

 

 

 

 

 

   มิถุนายน 64

 

 

 

 

 

   กรกฎาคม 64

 

 

 

 

 

   สิงหาคม 64

 

 

 

 

 

   กันยายน 64

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ 

ของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ลำดับที่

สำนัก/กอง

ติดต่อด้วยตัวเอง

ไปรษณีย์

ตู้รับเรื่องราว/ร้องเรียน

ร้องทุกข์

เวปไซต์/เฟซบุ๊ค/ไลน์

โทรศัพท์

อื่นๆ

1

สำนักปลัดเทศบาล

-

-

-

-

-

-

2

กองคลัง

-

-

-

-

-

-

3

กองช่าง

-

-

-

-

-

-

4

กองการศึกษา

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

0

0

0

0

0

0