งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564

เปิดอ่าน 19 ครั้ง

11 พฤษจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใสสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อป้องกันเด็กติดในรถยนต์ เด็กจมน้ำ ซักซ้อมการหนีไฟ และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองและเพื่อให้เด็กได้รู้วิธีป้องกันอันตราย และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้