งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564
วารสารประจำเดือน
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 6/2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 7/2563 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 8/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลม่วงยาย

ข้อมูลทั่วไป

ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564

เปิดอ่าน 3016 ครั้ง

ข้อมูลทั่วไปการจัดตั้งเทศบาลตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยายจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552  โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย มีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ประวัติของตำบลม่วงยาย

ในรายงานสรุปผู้บริหาร(Executive Summary)โครงการสำรวจและจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองโบราณดงเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(2546) ระบุว่าพื้นที่เมืองโบราณดงเวียงแก่นที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย เป็นดินแดนที่มีชุมชนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากทำเลที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีพัฒนาการเรื่อยมาสร้างชุมชน มีกำแพงเมือง(คันดิน) คูเมือง(คูน้ำ) ล้อมรอบ จากตำนานสิงหนวัติเมืองดงเวียงแก่นเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหลวงเวียงแก่นกับพญามังรายที่ทุ่งคาวบริเวณที่ราบด้านทิศตะวันตกของเมืองโบราณฯ การสู้รบในครั้งนั้นเจ้าหลวงเวียงแก่นเป็นฝ่ายแพ้แล้วเมืองจึงได้ร้างไป หลักฐานซากวัดร้างพบว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-17
จากข้อมูลทั่วไปของแผนพัฒนาตำบลประจำปี 2546 ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ระบุว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2280 มีราษฎรประมาณ 50 ครัวเรือน อพยพมาจากจังหวัดน่าน แพร่ เชียงใหม่ และลำปาง พระยานาเตรียมเป็นผู้นำในถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านม่วง บ้านยาย และบ้านหลู้ ในปี พ.ศ.2431 ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลม่วงยาย โดยมีขุนม่วงยายเขตเป็นกำนันคนแรกสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ขนาด
ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น มีพื้นที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,500 ไร่ อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงรายติดแม่น้ำโขงชายแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายถึงที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงยายประมาณ 130 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอเมืองถึงตำบลม่วงยายใช้ทางหลวงหมายเลข 1233, 1152, 1020, 1155 ตามลำดับ และสามารถเดินทางโดยเรือเริ่มต้นจากท่าเรือ อ.เชียงแสน หรือท่าเรือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ล่องตามลำแม่น้ำโขงขึ้นฝั่งได้ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย ที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงยายตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงแก่นระยะทางประมาณ 200 เมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลม่วงยายเป็นภูเขาและพื้นที่ราบขั้นบันได พื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงซึ่งเป็นแนวเขตประเทศ พื้นที่ด้านทิศตะวันตกและใต้เป็นที่ราบเชิงเขาติดแม่น้ำโขง และแม่น้ำงาว
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยายจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ที่ตั้งที่ทำการอยู่ที่ 180 บ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310

 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-5360-8000-1, 0-5360-8340
 • หมายเลขโทรสาร 0-5360-8000-1 ต่อ 20
 • Website ของหน่วยงาน Padai.org
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) info@padai.org

  อัตรากำลังพนักงาน

  ตารางแสดง อัตรากำลังพนักงานของเทศบาลตำบลม่วงยาย

  ส่วนราชการ

  พนักงานส่วนตำบล(คน)

  พนักงานจ้าง(คน)

  พนักงานจ้างตาภารกิจ

  พนักงานจ้างทั่วไป

                              กรอบอัตรากำลัง

       มีอยู่จริง

  กรอบอัตรากำลัง

  มีอยู่จริง

  กรอบอัตรากำลัง มีอยู่จริง

   

  ปลัด เทศบาลตำบล

  1

  1

   

   

   

   

  หน่วยตรวจสอบภายใน

   1 

  -

  -

   

  -

   

  สำนักปลัด

   8 

   5 

   5 

   3 

   8 

   1 

  กองคลัง

  5

  2

  2

  2

  1

  กองช่าง 

  3

  3

  1

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  3

  2

  17

  16

  1

  รวม

  21 

  13 

  28 

  23 

  12   รายรับรายจ่ายในปีงบประมาณ 2555-2557

  ปีงบประมาณ

  2555

  2556

  2557

  รายได้-รายจ่าย

  รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดดหนุน

  12,502,755.58

  16,646,118.94

  15,713,202.71 

  รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป

  10,943,618.00

  10,868,385.00

  12,365,817.00 

  รายรับตามประมาณการรายรับ

  23,446,373.58

  27,514,503.94

  28,079,019.71

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  รายรับทั้งสิ้น

  รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย

  รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  8,101,091.00

  31,547,464.58

  21,138,143.21

  8,101,091.00

  9,056,780.00

  36,571,283.94

  24,198,894.74

  9,056,780.00 

  10,390,841.00

  38,469,841.00

  25,769,202.76

  10,390,841.00 

  รายจ่ายทั้งหมด

  29,239,234.21

  33,255,674.74

  36,160,043.76 

 ข้อมูลประชากร ณ 7 มิถุนายน 2564

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน) จำนวนรวม(คน)
หมู่ที่ 1 หลู้ 415 401 372 773
หมู่ที่ 2 ยายเหนือ 352 448 442 890
หมู่ที่ 3 ม่วง 355 300 319 619
หมู่ที่ 4 ห้วยลึก 273 307 302 609
หมู่ที่ 5 ยายใต้ 250 275 271 546
หมู่ที่ 6 ไทยสามัคคี 499 749 704 1,453
หมู่ที่ 7 ไทยพัฒนา 187 335 334 669
หมู่ที่ 8 ไทยเจริญ 151 344 351 695
หมู่ที่ 9 ไทยสมบูรณ์ 202 537 523 1,060
รวม 2,684 3,696 3,618 7,314

 ข้อมูลประชากร ณ 7 มิถุนายน 2564

 

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน) จำนวนรวม(คน)
หมู่ที่ 0 ม่วงยาย   69 41 110
หมู่ที่ 1 หลู้   395 369 764
หมู่ที่ 2 ยายเหนือ   445 442 887
หมู่ที่ 3 ม่วง   295 320 615
หมู่ที่ 4 ห้วยลึก   310 302 612
หมู่ที่ 5 ยายใต้   273 275 548
หมู่ที่ 6 ไทยสามัคคี   767 711 1,478
หมู่ที่ 7 ไทยพัฒนา   335 331 666
หมู่ที่ 8 ไทยเจริญ   359 373 732
หมู่ที่ 9 ไทยสมบูรณ์   554 516 1,070
รวม   3,733 3,639 7,482

 สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2563

 

รายการ จำนวน
ผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ 14 ราย
ผู้มาขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 10 ราย
ผู้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 54 ราย
ผู้มาขึ้นทะเบียนผู้พิการ 12 ราย
ผู้มาขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ - ราย
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ราย
ผู้เสียภาษีป้าย 41 ราย