งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

วาระการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลม่วงยายน่าอยู่ยั่งยืน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลม่วงยาย

วาระการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลม่วงยายน่าอยู่ยั่งยืน พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563

เปิดอ่าน 174 ครั้ง

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน “ถนนสีขาว”

2.การบริหารจัดการน้ำครบทุกระบบ

3.การบริหารองค์กร โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกนตำบลม่วงยายน่าเที่ยว

5.การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้สโลแกนตำบลม่วงยายสะอาด

6.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในรูปแบบการบริหารรูปแบบกลุ่ม

7.การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

8.การสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.ส่งเสริมกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ

10.ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม

11.ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน และเป็นเลิศ

12.ส่งเสริมการเรียนนอกระบบ

13.ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี