งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลม่วงยาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563

เปิดอ่าน 479 ครั้ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลม่วงยาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา       1.การพัฒนาไฟฟ้า ถนน อาคาร และสิ่งสาธารณูปโภค

                             2.การพัฒนาสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์

                             3.การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา       1.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

                            2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร

แนวทางการพัฒนา       1.ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร และการพัฒนารายได้

                            2.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา       1.ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                             2.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                             3.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

                             4.ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว

    1.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา       1.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                             2.เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา       1.ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

                             2.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ยุทศศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา       1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                             2.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ อย่างถูกสุขลักษณะ        

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา        1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

        1. บริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล